Header_Vecht2

Fractie nieuws

Toekomst van Weesp

Beste mensen, de toekomst van Weesp. Er is al van alles over geschreven. En ook algemeen bekend is dat Remkes de commissaris van de koningin Noord Holland Weesp zo snel mogelijk (voor de nieuwe verkiezingen) wil laten fuseren met Wijdemeren en Hilversum. 
De reden van de fusiegoif van de laatste jaren is dat de meeste gemeenten niet voldoende kracht qua ambtenarenapparaat hebben om zelfstandig te blijven.Neem alleen al die nieuwe taken die eerst bij de regering lagen en nu op het bord van de gemeenten zijn neergelegd. 
Ook Weesp is niet krachtig genoeg om alle taken alleen te doen. Daarom werd er ook samengewerkt met Wijdemeren en Stichtse Vecht. Wijdemeren heeft die samenwerking ontkracht door te zeggen dat ze met Hilversum willen fuseren. Nu moeten we weer nieuwe samenwerkingspartners zoeken. Want, is het standpunt van de WSP, waarom fuseren als je hetzelfde kunt bereiken door een goed samenwerkingsverband. Maar stel dat je van hogerhand gedwongen wordt tot fusie, dan zijn er ook nog andere gemeenten waarmee je zou kunnen fuseren. Met andere woorden er zijn nog veel meer mogelijkheden. 
Maar voordat het zover is, moeten de inwoners van Weesp weten wat er precies speelt en welke keuzes er zijn voor de toekomst van Weesp. Daartoe zijn er drie vormen:
1. Doorgaan met de samenwerking met andere gemeenten. Dit heet ambtelijke samenwerking. Waarbij je samen allerlei zaken aanpakt. Bijvoorbeeld met Diemen, Amsterdam. Gooische Meren, Stichtse Vecht en als ze gefuseerd zijn, Hilversum/Wijdemeren.
2. Ambtelijke fusie. Hierbij fuseren alle ambtenaren met een andere maar wel grote gemeente. Bijvoorbeeld Hilversum of Amsterdam. Weesp houdt zijn gemeenteraad en college. 
3. Fusie. Weesp valt dan onder een andere gemeente. Bijvoorbeeld Hilversum / Amsterdam en verliest zijn gemeenteraad, maar zou bijvoorbeeld bij Amsterdam een eigen deelraad kunnen krijgen en dan niet onder Amsterdam Zuid Oost vallen.

Al deze opties liggen nog open, want we laten ons niet dwingen door iemand van bovenaf. En als dat toch gebeurd, moet eerst de tweede kamer het nog goedkeuren. We weten allemaal nog wat er gebeurde met de toenmalige G4. Die werd G3!

Een woord van de Wethouder

 

Al ruim een jaar ben ik, namens de WSP, wethouder in ons mooie Weesp. Een roerig jaar, vooral op het persoonlijke vlak binnen onze partij en het College. In januari ontviel ons Jos van Veen, de wethouder die vorig jaar enthousiast was begonnen aan zijn nieuwe functie. Binnen het College was daarnaast een andere wethouder langdurig afwezig vanwege ziekte. Maar sinds het voorjaar zijn we weer volledig en heeft Joop Overmars, namens de WSP, de taken van Jos van Veen overgenomen.

Als wethouder heb ik taken die zich richten op het zogeheten fysieke domein en op het sociale domein. Het onderscheid wordt mijn inziens wel eens te sterk neergezet. Het fysieke domein gaat kort gezegd over de stenen, de gebouwen, de straten en het water.  Het sociale domein gaat over de zorg die wij leveren aan onze inwoners. Ik pleit er voor om deze gebieden meer met elkaar in verband te brengen.

Een idee daarvoor is het introduceren van de ‘Weesper Kei’, die de komende weken voorligt ter besluitvorming bij de gemeenteraad. De ‘Weesper Kei’ is een stimulans voor onze inwoners en verenigingen om activiteiten te organiseren die de sociale samenhang in hun buurt gaat versterken. En juist deze activiteiten vinden vaak plaats in de openbare ruimte (dus het fysieke domein). Denk daarbij bijvoorbeeld aan het in de buurt met elkaar onderhouden van een stuk groen en dat ook gebruiken als ontmoetingsplaats.

De laatste tijd is er veel aandacht voor de zorgtaken van de gemeente, die sinds 1 januari enorm zijn uitgebreid. Op landelijk niveau, maar ook bij verschillende maatschappelijke organisaties, wordt continue aandacht gevraagd voor de kwetsbare mensen in onze samenleving . Vanuit de gemeente hebben we de organisatie goed neergezet en gaan we, samen met onze inwoners, op zoek naar de zorg die het beste past bij hun omstandigheden. Dat noemen we ook wel maatwerk en de inwoner staat daarbij centraal. Maar tegelijk zijn we er nog lang niet. De wereld is veranderd en er is minder geld voor de langdurige zorg. Hoe blijven we weg van bureaucratie en administratieve rompslomp? En hoe slagen we erin om onze inwoners echt de regie terug te geven? Ik merk dat er meer bewustwording  is over het feit dat, om gelukkig oud te worden, er meer nodig is dan goede zorg. Wij kunnen binnen de gemeente de verbinding leggen met het welzijnswerk en andere organisaties die bezig zijn om het sociale netwerk van onze inwoners te versterken. Ik zie daarbij mogelijkheden en richt mijn energie op het creëren van de kansen.

Astrid Heijstee-Bolt

 

 

Logo_PB_WEBSITE_v6